Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн 2012-2018 онуудын зарцуулалт,үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан


Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газрын гүйцэтгэл болон санхүүгийн аудитын багууд хамтран Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүнд гүйцэтгэлийн аудитыг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэлээ. Аудитын тайланг Гүйцэтгэлийн аудитын газар, Аймгийн Засаг дарга, аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Эрүүл мэндийн даатгалын тасаг, Эрүүл мэндийн газарт тус тус хүргүүлж ажиллалаа.

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Нийгмийн даатгалын тайлан-Өвөрхангай аймаг30татах