БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ИТГЭЛ ҮЗҮҮЛСЭН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ИТГЭМЖЛЭЛ ГАРДУУЛЛАА.


Төрийн аудитын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4 дэх хэсэг, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2015 оны 240 дүгээр тушаалаар баталсан “Санхүүгийн тайлангийн аудитад итгэл үзүүлэхэд баримтлах журам”-ын шаардлагыг хангасан 22 байгууллагын 2018 оны санхүүгийн тайланд Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2018 оны А/156 дугаар тушаалаар 2018 оны санхүүгийн тайланд итгэл үзүүлсэн  байгууллагын удирдлага, нягтлан бодогч нарт Баян-Өлгий аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор М.Хуанган, аудитын менежер Х.Женисбек нар “ИТГЭМЖЛЭЛ”-ийг гардуулж өгөв.