Баян-Өлгий аймаг дахь Төрийн аудитын газар

2019-09-13 Баян-Өлгий аймаг

Баян-Өлгий аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Баян-Өлгий аймаг дахь Төрийн аудитын газар-Аудитын нээлт хийлээ.

2019-09-13 Баян-Өлгий аймаг

Баян-Өлгий аймаг дахь Төрийн аудитын газар-Аудитын нээлт хийлээ.

Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн зарлал

2019-08-27 Баян-Өлгий аймаг

Баян-Өлгий аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь төсвийн байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжүүдийн 2019 оны санхүүгийн тайланд гэрээгээр аудит хийх хараат бус аудитын хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулж, зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах тул зөвлөхийн үйлчилгэээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн зарлал

2019-08-27 Баян-Өлгий аймаг

Баян-Өлгий аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь төсвийн байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжүүдийн 2019 оны санхүүгийн тайланд гэрээгээр аудит хийх хараат бус аудитын хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулж, зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах тул зөвлөхийн үйлчилгэээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн зарлал

2019-08-27 Баян-Өлгий аймаг

Баян-Өлгий аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь төсвийн байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжүүдийн 2019 оны санхүүгийн тайланд гэрээгээр аудит хийх хараат бус аудитын хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулж, зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах тул зөвлөхийн үйлчилгэээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ИТГЭЛ ҮЗҮҮЛСЭН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ИТГЭМЖЛЭЛ ГАРДУУЛЛАА.

2019-02-03 Баян-Өлгий аймаг

Төрийн аудитын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4 дэх хэсэг, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2015 оны 240 дүгээр тушаалаар баталсан “Санхүүгийн тайлангийн аудитад итгэл үзүүлэхэд баримтлах журам”-ын шаардлагыг хангасан 22 байгууллагын 2018 оны санхүүгийн тайланд Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2018 оны А/156 дугаар тушаалаар 2018 оны санхүүгийн тайланд итгэл үзүүлсэн байгууллагын удирдлага, нягтлан бодогч нарт Баян-Өлгий аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор М.Хуанган, аудитын менежер Х.Женисбек нар “ИТГЭМЖЛЭЛ”-ийг гардуулж өгөв.

Баян-Өлгий аймаг дахь Төрийн аудитын газар-“Санхүүгийн тайлангийн аудит ”-ын талаар уулзалт, ярилцлага зохион байгуулав.

2019-02-03 Баян-Өлгий аймаг

Баян-Өлгий аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга бөгөөд тэргүүлэх аудитор, аудитын менежер, аудиторууд Төсөвт байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчийн аж ахуйн нэгжүүдийн 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудит хийгдэж байгаатай холбогдуулан Төрийн аудитын байгууллагаас санхүүгийн тайлангийн аудитын талаар баримталж байгаа бодлого, анхаарах асуудлын талаар Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн дарга, төрийн сангийн ерөнхий нягтлан бодогч, төсвийн мэргэжилтнүүдтэй уулзалт, ярилцлага зохион байгуулав.