БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ИТГЭЛ ҮЗҮҮЛСЭН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ИТГЭМЖЛЭЛ ГАРДУУЛЛАА.

2019-02-03 Баян-Өлгий аймаг

Төрийн аудитын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4 дэх хэсэг, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2015 оны 240 дүгээр тушаалаар баталсан “Санхүүгийн тайлангийн аудитад итгэл үзүүлэхэд баримтлах журам”-ын шаардлагыг хангасан 22 байгууллагын 2018 оны санхүүгийн тайланд Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2018 оны А/156 дугаар тушаалаар 2018 оны санхүүгийн тайланд итгэл үзүүлсэн байгууллагын удирдлага, нягтлан бодогч нарт Баян-Өлгий аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор М.Хуанган, аудитын менежер Х.Женисбек нар “ИТГЭМЖЛЭЛ”-ийг гардуулж өгөв.

Баян-Өлгий аймаг дахь Төрийн аудитын газар-“Санхүүгийн тайлангийн аудит ”-ын талаар уулзалт, ярилцлага зохион байгуулав.

2019-02-03 Баян-Өлгий аймаг

Баян-Өлгий аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга бөгөөд тэргүүлэх аудитор, аудитын менежер, аудиторууд Төсөвт байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчийн аж ахуйн нэгжүүдийн 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудит хийгдэж байгаатай холбогдуулан Төрийн аудитын байгууллагаас санхүүгийн тайлангийн аудитын талаар баримталж байгаа бодлого, анхаарах асуудлын талаар Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн дарга, төрийн сангийн ерөнхий нягтлан бодогч, төсвийн мэргэжилтнүүдтэй уулзалт, ярилцлага зохион байгуулав.

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

2019-01-31 Баян-Өлгий аймаг

Газрын дарга бөгөөд тэргүүлэх аудиторын баталсан Дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу Санхүүгийн тайлангийн аудитын талаар баримтлах бодлого, чиглэл, анхаарах асуудлууд сэдвээр болон “СТАУС” программд төлөвлөлтийн үе шатны ажлыг хэрхэн оруулж, баримтжуулах талаар нэг байгууллагын жишээ нь дээр дотоод сургалт зохион байгуулж, аудиторууд арга туршлагаа солилцлоо. Сургалтад төрийн аудитын газрын аудиторууд, гэрээт аудиторууд хамрагдлаа.

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР “САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТ”-ЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ

2019-01-31 Баян-Өлгий аймаг

Санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг аймгийн Засаг даргын орлогчийн өрөөнд 2019 оны 01 дүгээр 15-ны өдөр зохион байгууллаа.