Баян-Өлгий аймаг дахь Төрийн аудитын газар-“Санхүүгийн тайлангийн аудит ”-ын талаар уулзалт, ярилцлага зохион байгуулав.


Баян-Өлгий аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга бөгөөд тэргүүлэх аудитор, аудитын менежер, аудиторууд Төсөвт байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчийн аж ахуйн нэгжүүдийн 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудит хийгдэж байгаатай холбогдуулан Төрийн аудитын байгууллагаас санхүүгийн тайлангийн аудитын талаар баримталж байгаа бодлого, анхаарах асуудлын талаар Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн дарга, төрийн сангийн ерөнхий нягтлан бодогч, төсвийн мэргэжилтнүүдтэй уулзалт, ярилцлага зохион байгуулав.